Qeyri-hökümət təşkilatları üçün hesablar planı

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2009-cu il “13” yanvar tarixli İ-05 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir

 

1                          Uzunmüddətli aktivlər

10                        Qeyri-maddi aktivlər

101                      Qeyri-maddi aktivlər - Dəyər

102                      Qeyri-maddi aktivlər - Amortizasiya

103                      Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

11                       Torpaq, tikili və avadanlıqlar

111                      Torpaq, tikili və avadanlıqlar - Dəyər

112                      Torpaq, tikili və avadanlıqlar - Amortizasiya

113                      Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

12                       Daşınmaz əmlaka investisiyalar

121                      Daşınmaz əmlaka investisiyalar – dəyər

122                      Daşınmaz əmlaka investisiyalar – amortizasiya

123                      Daşınmaz əmlaka investisiyalarla bağlı xərclərin kapitallaşdırılması

13                       Uzunmüddətli debitor borcları

131                      Alıcılar və sifarişçilər üzrə uzunmüddətli debitor borcları

132                      Əsas idarəetmə heyəti üzrə uzunmüddətli debitor borcları

133                      Üzvlərin və donorlar üzrə uzunmüddətli debitor borcları

134                      Transferlər üzrə uzunmüddətli debitor borcları

135                      İcarə üzrə uzunmüddətli debitor borcları

136                      Faizlər üzrə uzunmüddətli debitor borcları

137                      Digər uzunmüddətli debitor borcları

14                       Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

141                      Uzunmüddətli verilmiş borclar

142                      Uzunmüddətli verilmiş borclardan və digər uzunmüddətli debitor borclardan fərqli olan uzunmüddətli maliyyə aktivləri

15                       Sair uzunmüddətli aktivlər

151                      Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

152                      Verilmiş uzunmüddətli avanslar

153                      Xüsusi məqsədlər üçün saxlanılan uzunmüddətli vəsaitlər

154                      Digər uzunmüddətli aktivlər

2                         Qısamüddətli aktivlər

20                       Ehtiyatlar

201                      Material ehtiyatları

202                      Bitməmiş  istehsal

203                      Hazır məhsul

204                      Mallar

205                      Digər ehtiyatlar

206                      Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər

21                       Qısamüddətli debitor borcları

211                      Alıcılar və sifarişçilər üzrə qısamüddətli debitor borcları

212                      Əsas idarəetmə heyəti üzrə qısamüddətli debitor borcları

213                      Üzvlərin və donorlar üzrə qısamüddətli debitor borcları

214                      Qısamüddətli transfertlər üzrə qısamüddətli debitor borcları

215                      İcarə üzrə qısamüddətli debitor borcları

216                      Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları

217                      Digər qısamüddətli debitor borcları

218                      Şübhəli borclar üzrə ehtiyat fondu

22                       Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

221                      Kassa

222                      Yolda olan pul köçürmələri

223                      Bankda olan hesablaşma hesabları

224                      Tələblərə əsasən açılan digər bank hesabları

225                      Pul vəsaitlərinin ekvivalentlərı

23                       Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

231                      Qısamüddətli verilmiş borclar

232                      Qısamüddətli verilmiş borclardan və digər qısamüddətli debitor borclardan fərqli olan qısamüddətli maliyyə aktivləri

24                       Sair qısamüddətli aktivlər

241                      Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

242                      Verilmiş qısamüddətli avanslar

243                      Xüsusi məqsədlər üçün saxlanılan qısamüddətli vəsaitlər

244                      Təhtəlhesab məbləğlər

245                      Əvəzləşdirilən əlavə dəyər vergisi

246                      Digər qısamüddətli aktivlər

3                         Xalis Aktivlər/Kapital

30                       Nizamnamə kapitalı

301                      Nominal (nizamnamə) kapital

302                      Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi

31                       Ehtiyat fondları (Kapital ehtiyatları)

311                      Qanunvericiliyə uyğun olaraq yaradılan ehtiyat fondları

312                      Nizamnaməyə uyğun olaraq yaradılan ehtiyat fondları

313                      Yaradılan digər ehtiyat fondları

32                       Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

321                      Hesabat dövrünün mənfəəti (zərəri)

322                      Uçot siyasətində səhvlərin dəyişikliklərlə əlaqədar bölüşdürülməmiş mənfəətdə (ödənilməmiş zərərdə) düzəlişlər

323                      Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

4                         Uzunmüddətli öhdəliklər

40                       Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

401                      Uzunmüddətli bank kreditləri

402                      İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri

403                      Uzunmüddətli borclar

404                      Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

41                       Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

411                      Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri

412                      Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər

413                      Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

42                       Uzunmüddətli kreditor borcları

421                      Malsatan və podratçılar üzrə uzunmüddətli kreditor borcları

422                      Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları

423                      Digər uzunmüddətli kreditor borcları

43                       Sair uzunmüddətli öhdəliklər

431                      Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri

432                      Alınmış uzunmüddətli avanslar

433                      Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar

434                      Digər uzunmüddətli öhdəliklər

5                         Qısamüddətli öhdəliklər

50                       Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

501                      Qısamüddətli bank kreditləri

502                      İşçilər üzrə qısamüddətli bank kreditləri

503                      Qısamüddətli borclar

504                      Digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

51                       Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

511                      Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri

512                      Qısamüddətli hüquqi öhdəliklər

513                      Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

52                       Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

521                      Vergi öhdəlikləri

522                      Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər

523                      Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

53                       Qısamüddətli kreditor borcları

531                      Malsatan və podratçılar üzrə qısamüddətli kreditor borcları

532                      İşçi heyətin üzrə qısamüddətli kreditor borcları

533                      İcarə üzrə qısamüddətli kreditor borcları

534                      Faizlər üzrə qısamüddətli kreditor borcları

535                      Digər qısamüddətli kreditor borcları

54                       Sair qısamüddətli öhdəliklər

541                      Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri

542                      Alınmış qısamüddətli avanslar

543                      Qisamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar

544                      Digər qısamüddətli öhdəliklər

6                         Gəlirlər

60                       Qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir

601                      Giriş və üzvlük haqqları

602                      İanə və alınmış oxşar məbləğlər

603                      Alınmış hədiyyələr

604                      Hökumət subsidiyaları

605                      Digər alınmış transfertlər

61                       Birja əməliyyatlarından gəlir

611                      Malların satışı və xidmətlərin göstərilməsi üzrə gəlir

612                      İcarə müqavilələri üzrə gəlir

613                      Birja əməliyyatlarından digər gəlirlər

614                      Satılmış malların qaytarılması və ucuzlaşdırılması

615                      Verilmiş güzəştlər

62                       Uzunmüddətli aktivlərin xaricolmasından gəlir və itkilər

621                      Uzunmüddətli aktivlərin xaricolmasından gəlir və itkilər

63                       Maliyyə gəlirləri

631                      Alınmış dividend gəliri

632                      Faiz gəliri

633                      Digər maliyyə gəlirləri

7                         Xərclər

70                       Qeyri-birja əməliyyatları ilə bağlı xərclər

701                      Pul formasında verilmiş yardımlar

702                      Natural formada verilmiş yardımlar

703                      Qeyri-kommersiya fəaliyyətləri ilə bağlı əmək haqqı xərcləri

704                      Qeyri-kommersiya aktivləri ilə bağlı amortizasiya xərcləri

705                      Qeyri-kommersiya fəaliyyətləri ilə bağlı digər xərclər

71                       Birja əməliyyatları ilə bağlı xərclər

711                      Xammal və istifadə olunmuş materiallar

712                      Kommersiya fəaliyyətləri ilə bağlı əmək haqqı xərcləri

713                      Kommersiya fəaliyyəti zamanı istifadə olunan aktivlər ilə bağlı amortizasiya xərcləri

714                      İnzibati və kommersiya fəaliyyətləri ilə bağlı digər xərclər

72                       Maliyyə xərcləri

721                      Maliyyə xərcləri

8                         Mənfəətlər (zərərlər)

80                       Ümumi mənfəət (zərər)

801                      Ümumi mənfəət (zərər)

802                      Birja əməliyyatları üzrə mənfəət və ya zərərlər

9                         Mənfəət vergisi

90                       Mənfəət vergisi

901                      Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər

902                      Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə xərclər