Kommersiya təşkilatları üçün hesablar planı

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2006-cı il 18 aprel tarixli İ-38 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir

 

1                Uzunmüddətli aktivlər

10              Qeyri-maddi aktivlər

101            Qeyri-maddi aktivlər - Dəyər

102            Qeyri-maddi aktivlər - Amortizasiya

103            Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

11              Torpaq, tikili və avadanlıqlar

111            Torpaq, tikili və avadanlıqlar - Dəyər

112            Torpaq, tikili və avadanlıqlar - Amortizasiya

113            Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaş- dırılması

12              Daşınmaz əmlaka investisiyalar

121            Daşınmaz əmlaka investisiyalar - Dəyər

122            Daşınmaz əmlaka investisiyalar - Amortizasiya

13              Bioloji aktivlər

131            Bioloji aktivlər - Dəyər

132            Bioloji aktivlər - Amortizasiya

14              Təbii sərvətlər

141            Təbii sərvətlər- Dəyər

142            Təbii sərvətlər - Tükənməsi

15              İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

151            Asılı müəssisələrə investisiyalar

152            Birgə müəssisələrə investisiyalar

16              Təxirə salınmış vergi aktivləri

161            Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi aktivlərı

162            Digər təxirə salınmış vergi aktivlərı

17              Uzunmüddətli debitor borcları

171            Alıcılar və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları

172            Törəmə(asılı) müəssisələrin uzunmüddətli debitor borcları

173            Əsas idarəetmə heyətinin uzunmüddətli debitor borcları

174            İcarə üzrə uzunmüddətli debitor borcları

175            Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli debitor borcları

176            Faizlər üzrə uzunmüddətli debitor borcları

177            Digər uzunmüddətli debitor borcları

18              Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

181            Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar

182            Uzunmüddətli verilmiş borclar

183            Digər uzunmüddətli investisiyalar

184            Sair uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər

19              Sair uzunmüddətli aktivlər

191            Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

192            Verilmiş uzunmüddətli avanslar

193            Digər uzunmüddətli aktivlər

2                Qısamüddətli aktivlər

20              Ehtiyatlar

201            Material ehtiyatları

202            Istehsalat məsrəfləri

203            Tikinti müqavilələri üzrə bitməmış tikinti işləri

204            Hazır məhsul

205            Mallar

206            Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər

207            Digər ehtiyatlar

208            Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər

21              Qısamüddətli debitor borcları

211            Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları

212            Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları

213            Əsas idarəetmə heyətin qısamüddətli debitor borcları

214            İcarə üzrə qısamüddətli debitor borcları

215            Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli debitor borcları

216            Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları

217            Digər qısamüddətli debitor borcları

218            Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər

22              Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

221            Kassa

222            Yolda olan pul köçürmələri

223            Bank hesablaşma hesabları

224            Digər tələbli bank hesabları

225            Pul vəsaitlərinin ekvivalentlərı

23              Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

231            Satış məqsədilə saxlanılan qısamüddətli investisiyalar

232            Ödənişə qədər saxlanılan qısamüddətli  investisiyalar

233            Qısamüddətli verilmiş borclar

234            Digər qısamüddətli investisiyalar

235            Sair qısamüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər

24              Sair qısamüddətli aktivlər

241            Əvəzləşdirilən əlavə dəyər vergisi

242            Gələcək hesabat dövrünün xərcləri

243            Verilmiş qısamüddətli avanslar

244            Təhtəlhesab məbləğlər

245            Digər qısamüddətli aktivlər

3                Kapital

30              Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

301            Nominal(nizamnamə) kapital

302            Nominal(nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi

31              Emissiya gəliri

311            Emissiya gəliri

32              Geri alınmış kapital (səhmlər)

321            Geri alınmış kapital (səhmlər)

33              Kapital ehtiyatları

331            Yenidən giymətləndirilmə üzrə ehtiyat

332            Məzənnə fərgləri üzrə ehtiyat

333            Qanunvericilik üzrə ehtiyat

334            Nizamnamə üzrə ehtiyat

335            Digər ehtiyatlar

34              Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

341            Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

342            Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

343            Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

344            Elan edilmiş dividendlər

4                Uzunmüddətli öhdəliklər

40              Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

401            Uzunmüddətli bank kreditləri

402            İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri

403            Uzunmüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar

404            Uzunmüddətli borclar

405            Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər (uzunmüddətli)

406            Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər

407            Törəmə(asılı) müəssisələrə uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

408            Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

41              Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

411            İşdən azad olma ilə bağlı uzunmüddətli müavinətlər və öhdəliklər

412            Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri

413            Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər

414            Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

42              Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

421            Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

422            Digər təxirə salınmış vergi öhdəliklər

43              Uzunmüddətli kreditor borcları

431            Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları

432            Törəmə(asılı) müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcları

433            Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları

434            Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları

435            Digər uzunmüddətli kreditor borcları

44              Sair uzunmüddətli öhdəliklər

441            Uzunmüddətli pensiya öhdəlikləri

442            Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri

443            Alınmış uzunmüddətli avanslar

444            Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar

445            Digər uzunmüddətli öhdəliklər

5                Qısamüddətli öhdəliklər

50              Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

501            Qısamüddətli bank kreditləri

502            İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri

503            Qısamüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar

504            Qısamüddətli borclar

505            Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər (qısamüddətli)

506            Törəmə(asılı) müəssisələrə qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

507            Digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

51              Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

511            İşdən azad olma ilə bağlı qısamüddətli müavinətlər və öhdəliklər

512            Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri

513            Qısamüddətli hüquqi öhdəliklər

514            Mənfəətdə iştirak planı və müavinət planları

515            Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

52              Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

521            Vergi öhdəlikləri

522            Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər

523            Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

53              Qısamüddətli kreditor borcları

531            Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları

532            Törəmə(asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları

533            İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları

534            Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə kreditor borcları

535            İcarə üzrə qısamüddətli kreditor borcları

536            Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları

537            Faizlər üzrə qısamüddətli kreditor borcları

538            Digər qısamüddətli kreditor borcları

54              Sair qısamüddətli öhdəliklər

541            Qısamüddətli pensiya öhdəlikləri

542            Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

543            Alınmış qısamüddətli avanslar

544            Qisamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar

545            Digər qısamüddətli öhdəliklər

6                Gəlirlər

60              Əsas əməliyyat gəliri

601            Satış

602            Satılmış malların qaytarılması və ucuzlaşdırılması

603            Verilmiş güzəştlər

61              Sair əməliyyat gəlirləri

611            Sair əməliyyat gəlirləri

62              Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər

621            Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər

63              Maliyyə gəlirləri

631            Maliyyə gəlirləri

64              Fövqəladə gəlirlər

641            Fövqəladə gəlirlər

7                Xərclər

70              Satışın maya dəyəri

701            Satışın maya dəyəri

71              Kommersiya xərcləri

711            Kommersiya xərcləri

72              İnzibati xərclər

721            İnzibati xərclər

73              Sair əməliyyat xərcləri

731            Sair əməliyyat xərcləri

74              Fəaliyyətin dayandırılmasından zərərlər

741            Fəaliyyətin dayandırılmasından zərərlər

75              Maliyyə xərcləri

751            Maliyyə xərcləri

76              Fövqəladə xərclər

761            Fövqəladə xərclər

8                Mənfəətlər (zərərlər)

80              Ümumi mənfəət (zərər)

801            Ümumi mənfəət (zərər)

81              Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində(zərərlərində) pay

811            Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində(zərərlərində) pay

9                Mənfəət vergisi

90              Mənfəət vergisi

901            Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər

902            Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə xərclər