Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Əlavə №4

2023-cü il üzrə

 

 

 

 

            _____________________ bələdiyyə təşkilatının

 

 

 

 

Pul vəsaitlərinin hərəti haqqında hesabatı

(birbaşa metod)

manat

Əməliyyat fəaliytindən yaranan pul

saitlərinin hərəkəti

 

Qeydlər

2023

2022

Pul daxilolmaları:

 

 

 

Vergilər, rüsumlar və cərimələr nətisində yaranan pul vəsaiti daxilolmaları

 

 

 

Təsərrüat subyektləri tərəfindən təmin edilən mal və xidmətlərin qiymətləri üzrə yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

Qrantlar və ya transfertlər və mərkəzi kumət və ya dövlət sektorunun digər qurumu tərəfindən həyata kirilən digər vəsaitlər və büdcə ayırmaları nətisində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

Royalti, haqlar, komisyonyığımları və digər

gəlirlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolması

 

 

 

ğorta şirkətinin sığorta mükafatları və ya iddialar, annuitetlər və digər müavinət siyasətləri üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

DAXİLOLMALAR

 

 

 

 

 

 

 

Pul xaricolmaları:

 

 

 

Fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi üçün ictimai

sektorun digər təsərrüfat subyektlərinə pul vəsaitlərinin ödənilməsi (kreditlər istisna olmaqla)

 

 

 

Mallara və xidmətlərə görə təchizatçılara pul vəsaitlərinin ödənişləri

 

 

 

İşçilərə və onlan adından pulvəsaitlərinin

ödənişləri

 

 

 

ğorta şirkətinin sığorta mükafatları və ya iddialar, annuitetlər və digər müavinət siyasətləri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri

 

 

 

Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak vergisi və ya mənfəət vergisi ilə blı (müvafiq olan təqdirdə) pul vəsaiti ödənişləri

 

 

 

Məhkəmə prosesləriilə əlaqədar pul vəsaitlərinin ödənişləri

 

 

 

XARİCOLMALAR

 

 

 

Əməliyyat fəaliytindən yaranan pul

saitlərinin xalis hərəkəti

 

 

 

 

 

 

 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul

saitlərinin hərəkəti

 

 

 

Pul daxilolmaları:

 

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlan, qeyri-maddi və digər uzunmüddətli aktivlərin satılmandan əldə olunan pul vəsaitləri

 

 

 

Digər tərəflərə təqdim edilmiş avansların və

kreditlərin qaytarılmadan pul vəsaitlərinin daxilolmaları (maliyyə institutlanın avans və kreditləri istisna olmaqla)

 

 

 

İnvestisiyaların satılmandan gəlirlər

 

 

 

DAXİLOLMALAR

 

 

 

 

 

 

 

Pul xaricolmaları:

 

 

 

Torpaq, tikilivə avadanqlan, qeyri-maddi və digər uzunmüddətli aktivlərin əledilməsi məqsədilə pul vəsaitlərinin ödənişləri. Bu ödənişlər təsərrüfat subyekti tərəfindən öz gücünə inşa edilmiş tikili və avadanqlar, habelə layihələr üzrə kapitallaşdırılan xərclərə aid ödənişləri daxil edir

 

 

 

Digər tərəflərə təqdim edilən avanslar və borc vəsaitləri (vlət maliyyə qurumlana təqdim edilən avanslar və borc vəsaitləri istisna olmaqla)

 

 

 

Xarici valyutada qiymətli kağızlan alınması

 

 

 

XARİCOLMALAR

 

 

 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 

 

 

 

 

 

 

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

Pul daxilolmaları:

 

 

 

İstiqrazların, borc sənədlərinin, veksellərin, istiqraz vərəqələrinin, girov (ipoteka) kağızlanın və digər qısamüddətli və uzunmüddətli istiqrazların

buraxılmandan pulvəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

Anmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin

daxilolmaları

 

 

 

DAXİLOLMALAR

 

 

 

 

 

 

 

Pul xaricolmaları:

 

 

 

Hökumətə verilən Dividendlər /Bölüşdürmələr

 

 

 

Maliyyə icarəsi üzrə yerinə yetirilməmiş öhdəliyin qalıq məbləğinin azaldılması üçün icarəyə götürən tərəfindən pul vəsaitlərinin ödənişləri

 

 

 

Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri

qaytarılmana görə pulvəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

XARİCOLMALAR

 

 

 

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul

saitlərinin xalis hərəkəti

 

 

 

 

 

 

 

Pul saitləri onların ekvivalentlərinin xalis artması (azalması)

 

 

 

 

 

 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə ilin

əvvəlinə olan qalıq

 

 

 

Pul saitləri və onların ekvivalentləri üz ilin sonuna olan qalıq

 

 

 

 

RƏHBƏR

 

BAŞ MÜHASİB