Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Əlavə 3

2023-cü il üzrə

 

_____________________ bələdiyyə təşkilatının

 

Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat

manat

lmələr

lmə/maddələrin adı:

 

Qeydlər

 

2023

 

2022

 

AKVLƏR

 

 

 

1

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

 

10

Pul saitri və onların ekvivalentləri

(101+102+103+104+105)

 

 

 

11

saddətli debitor borclar

 

 

 

12

Ehtiyatlar (121+123+124+125+126+127)

 

 

 

13

Sair qısaddətli maliyyə aktivri

 

 

 

14

Sair qısaddətli aktivlər (143+144)

 

 

 

 

mi samüddətli aktivlər

 

 

 

2

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

20

Uzunddətli debitor borclar

 

 

 

21

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

 

22

Sair uzunddətli maliy aktivri

 

 

 

 

23

Torpaq, tikili avadanlıq digər uzunddətli

aktivlər (231-232+233+234-235+236-237+238)

 

 

 

24

Qeyri-maddi aktivlər (241 - 242 + 243)

 

 

 

25

Sair uzundətli qeyri-maliyyə aktivri

 

 

 

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

 

Cəmi aktivlər

 

 

 

 

ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

3

Qısamüddətli öhdəliklər:

 

 

 

 

30

saddətli kreditor borclar (301+304+305+306+307+308+309)

 

 

 

31

saddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

32

saddətli qiymətndirilm öhdəliklər

 

 

 

33

Sair qısaddətli öhdəliklər (331+332+333+334+335)

 

 

 

 

Cəmi qısamüdtli öhdəliklər

 

 

 

4

Uzunmüddətli öhdəliklər:

 

 

 

40

Uzunddətli kreditor borcları (401+403+404+405)

 

 

 

 

41

Uzunddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

(411+412+414+415+416+418)

 

 

 

42

Uzunddətli qiymətləndirilm öhdəliklər

 

 

 

43

Sair uzunddətli öhdəliklər

 

 

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

Cəmi öhdəliklər

 

 

 

5

XALİS AKTİVLƏR (KAPİTAL)

 

 

 

50

Ödənilm nizamnamə kapitalı

 

 

 

51

Emissya gəliri

 

 

 

52

Geri anmış kapital (səhmr)

 

 

 

53

Kapital ehtiyatları (535)

 

 

 

 

54

lüşdürülməmiş mənfəət dənilməm zərər)

(541+543)

 

 

 

 

Cəmi xalis aktivlər (kapital)

 

 

 

 

Cəmi öhdəliklər və xalis aktivlər (kapital)

 

 

 

 

 

 

    Rəhbər

 

 

           B mühasib