Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat

Əlavə 2

2023-cü il üzrə

 

_____________________ bələdiyyə təşkilatının

 

Maliyyə aliyyətinin Nəticələri Haqqında Hesabat

(AZN)

Gəlirlər:

Qeydlər

2023

2022

Vergir (601+602)

 

 

 

Qeyri-birja əməliyyatlarından gəlirlər (621)

 

 

 

Birja əməliyyatlarından gəlirlər (611)

 

 

 

Sair gəlirlər (625)

 

 

 

Cəmi gəlirlər

 

 

 

Xərclər:

 

 

 

Əmək haqqı, maaş və işçilərin mükafatlandırılma(DSMF) (744.1)

 

 

 

Maliyyə yardımla sair transfer ödənişləri

 

 

 

Təchizat istehsal prosesində sərf edin xammal və

materiallar xərcləri (744.2)

 

 

 

Amortizasiya (köhl) xərcləri (744.3)

 

 

 

Sair əməliyyat rcləri (744.2)

 

 

 

Maliyyə xərcləri

 

 

 

Cəmi xərclər

 

 

 

Ümumi mənfəət (zərər) (801)

 

 

 

Kapital Ehtiyatları (535)

 

 

 

dcəyə qatarılmış vəsait

 

 

 

Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət (zərər) (541)

 

 

 

Asılı müəssisələrin Mənfəət və ya Zərərinin payı

 

 

 

 

 

hbər

 

Baş mühasib