Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Müəssisə

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

01 yanvar 2024-cü il tarixinə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manat

 

 

Qeydlərə istinad

Ödənilmiş nizamnamə kapitalı

Emissiya gəliri

Geri alınmış kapital (səhmlər)

Kapital ehtiyatları

Bölüşdürül- məmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

CƏMİ

Yenidən qiymətlən- dirmə üzrə ehtiyat

Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat

Qanun- vericilik üzrə ehtiyat

Nizam- namə üzrə ehtiyat

Alınmış xüsusi səhmlər üzrə ehtiyat

Digər ehtiyatlar

-cu il tarixinə qalıq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cu il tarixinə düzəlişlərdən sonra qalıq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məzənnə fərqləri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmamış gəlirlər və xərclər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cu ildə xalis mənfəət (zərər)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividentlər)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalın maddələr arasında köçürülmələrindən əvvəl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cu il tarixinə qalıq

 

Kapitalın maddələr arasında köçürülmələr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cu il tarixinə qalıq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cu il üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cu il tarixinə qalıq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cu il tarixinə düzəlişlərdən sonra qalıq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məzənnə fərqləri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmamış gəlirlər və xərclər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cu ildə xalis mənfəət (zərər)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividentlər)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalın maddələr arasında köçürülmələrindən əvvəl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cu il tarixinə qalıq

 

Kapitalın maddələr arasında köçürülmələr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cu il tarixinə qalıq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cu il üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİREKTOR

BAŞ MÜHASİB