Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Müəssisə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

01 yanvar 2024 -cü il tarixinə

 

 

 

 

 

manat

Göstəricilər

Qeydlərə istinad

2023

2022

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər

 

 

 

 

Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:

 

 

 

 

 

azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı

 

 

 

 

 

fövqəladə gəlirlər və xərclər

 

 

 

 

 

mənfəət vergisi üzrə xərclər            

 

 

 

 

 

qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər

 

 

 

 

 

investisiya fəaliyyəti və ya maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid olan digər maddələr

 

 

 

 

Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər:

 

 

 

 

 

ehtiyatlar            

 

 

 

 

 

ehtiyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri           

 

 

 

 

 

əməliyyat kreditor borcları və hesablaşmalar           

 

 

 

 

Əməliyyat fəaliyyətinə aid fövqəladə pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

 

Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi

 

 

 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 

 

 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

 

Komisyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar məbləğlər daxil olmaqla uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən kapitallaşdırılmayan məsrəfləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

 

Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

 

Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

 

Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

 

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

 

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borcların geri qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

 

Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

 

Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

 

Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

 

Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələrindən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

 

Dividentlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

 

Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

 

İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları

 

 

 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 

 

 

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

 

Səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

 

Müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

 

Borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

 

Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

 

Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

 

Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

 

Maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərin ə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

 

Dividentlər və buna oxşar digər ödəmələ şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

 

Faizlər şəklində rul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

 

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar fövqəladə xaricolmalar və daxilolmalar

 

 

 

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)

 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti

Göstəricilər

2023

2022

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği

 

 

İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri

 

 

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı

 

 

 

DİREKTOR

 

 

 

BAŞ MÜHASİB