Mühasibat balansı

Müəssisə

Mühasibat balansı

01 yanvar 2023-cü il tarixinə

 

 

 

 

 

manat

Maddə №

 

Hesab №

2023

2022

AKTİVLƏR

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

10

Qeyri-maddi aktivlər

101-102+103

 

 

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

111-112+113

 

 

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

121-122

 

 

13

Bioloji aktivlər

131-132

 

 

14

Təbii sərvətlər

141-142

 

 

15

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

15X

 

 

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

16X

 

 

17

Uzunmüddətli debitor borcları

17X

 

 

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

18X-184

 

 

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

19X

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

2

Qısamüddətli aktivlər

20

Ehtiyatlar

20X-208

 

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

21X-218

 

 

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

22X

 

 

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

23X-235

 

 

24

Sair qısamüddətli aktivlər

24X

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

3

Kapital

30

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

301-302

 

 

31

Emissiya gəliri

31X

 

 

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

32X

 

 

33

Kapital ehtiyatları

33X

 

 

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

34X-344

 

 

 

CƏMİ KAPİTAL

 

 

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

40X

 

 

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

41X

 

 

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

42X

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

43X

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

44X

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

50X

 

 

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

51X

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

52X

 

 

53

Qısamüddətli kreditor borcları

53X

 

 

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

54X

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

DİREKTOR

 

 

 

 

BAŞ MÜHASİB