Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifləşdirilməsi)

Müəssisə

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifləşdirilməsi)

01 yanvar 2024-cü il tarixinə

 

 

 

 

 

 

manat

 

Bölmə / maddə

Maddələrin adı

Hesabın №-si

Qeydlər

2023

2022

 

 

60

Satış

601- 602 - 603

 

 

 

 

61

Sair əməliyyat gəlirləri

611

 

 

 

 

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

Son qalıqlar - ilkin qalıqlar

 

 

 

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

103 və 113 №-li hesabların debetləri üzrə dövriyyə

 

 

 

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

(701-3) + (701-2)

 

 

 

 

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

(701-3) + (711-1) + (721-1)

 

 

 

 

 

Amortizasiya xərcləri

(701-4) + (711-2) + (721-2)

 

 

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

 

 

 

 

62 və 74

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

621 - 741

 

 

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

 

 

 

 

63

Maliyyə gəliri

631

 

 

 

 

75

Maliyyə xərcləri

751

 

 

 

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

811

 

 

 

 

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

 

 

 

90

Mənfəət vergisi

901 + 902

 

 

 

 

 

Adi fəaliyyətdən mənfəət və ya zərər

 

 

 

 

 

64 və 76

Fövqəladə mənfəət (zərər)

641 - 761

 

 

 

 

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

801= Hesablama

 

 

 

 

 

Hər səhm üzrə mənfəət

Hesablama

 

 

 

 

 

Azaldılmış hər bir səhm üzrə mənfəət

Hesablama

 

 

 

 

 

DİREKTOR

 

 

 

 

 

BAŞ MÜHASİB