Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyalar üzrə təsnifləşdirilməsi)

Müəssisə

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyalar üzrə təsnifləşdirilməsi)

01 yanvar 2024

#ИМЯ?

 

 

 

 

 

manat

Bölmə / maddə

Maddələrin adı

Hesabın №-si

Qeydlər

2023

2022

60

Əsas əməliyyat gəliri

601çıxılsın 602 çıxılsın 603

 

 

 

70

Satışın maya dəyəri

701

 

 

 

 

Ümumi mənfəət

 

 

 

 

61

Sair əməliyyat gəlirləri

611

 

 

 

71

Kommersiya xərcləri

711

 

 

 

72

İnzibati xərclər

721

 

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

 

 

 

62 və 74

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

621 çıxılsın 741

 

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

 

 

 

63

Maliyyə gəliri

 

 

 

 

75

Maliyyə xərcləri

 

 

 

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

811

 

 

 

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

 

 

90

Mənfəət vergisi

901 üstəgəl 902

 

 

 

 

Adi fəaliyyətdən mənfəət və ya zərər

 

 

 

 

64 və 76

Fövqəladə mənfəət (zərər)

641 çıxılsın 761

 

 

 

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

801= Hesablama

 

 

 

 

Hər səhm üzrə mənfəət

Hesablama

 

 

 

 

Azaldılmış hər bir səhm üzrə mənfəət

Hesablama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarakterinə görə təsnifləşdirməni istifadə etməklə əməliyyat xərcləri haqqında informasiya

Bölmə / maddə

Maddələrin adı

Hesabın №-si

Qeydlər

2020

2019

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

Son qalıqlar çıxılsın ilkin qalıqlar

 

 

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

103 və 113 №-li hesabların debetləri üzrə dövriyyə

 

 

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

(701-3) və (701-2) üzrə qalıqların cəmi

 

 

 

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

(701-3) üstəgəl (711-1) üstəgəl (721-1)

 

 

 

 

Amortizasiya xərcləri

(701-4) üstəgəl (711-2) üstəgəl (721-2)

 

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

 

 

 

 

Cəmi əməliyyat xərcləri

 

 

 

 

 

DİREKTOR

 

 

 

 

BAŞ MÜHASİB