Bələdiyyələrin hesablar planı

1 Qısamüddətli aktivlər
10 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
101 Kassa
102 Yolda olan pul köçürmələri
103 Bankda olan hesablaşma hesabları
104 Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları
105 Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri
11 Qısamüddətli debitor borcları
111 Qısamüddətli debitor borcları
111.1 Malların satışı üzrə qısamüddətli debitor borcları
111.2 Xidmətlərin göstərilməsi üzrə qısamüddətli debitor borcları
111.3 Tikinti müqaviləsi üzrə qısamüddətli debitor borcları
111.5 Maliyyə icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcları
111.6 Əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcları
111.7 Sair gəlirlər üzrə qısamüddətli debitor borcları
111.8 İşçi heyəti üzrə qısamüddətli debitor borcları
111.9 Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları
111.10 Digər qısamüddətli debitor borcları
111.11 Şübhəli borclar üzrə ehtiyat
12 Ehtiyatlar
121 Material ehtiyatları
121.1 Xammal
121.2 İstehsalat materialları
121.3 Qablaşdırma materialları
121.4.1 Dəftərxana ləvazimatı
121.4.2 Digər material ehtiyatları (yanacaq və s.)
122 İstifadə olunmuş məsrəflər
122.1 İstifadə olunmuş mallar
122.2 İstifadə olunmuş əsas xammal
122.3 İstifadə olunmuş əsas materiallar
122.4 Əsas işçi heyətinə məsrəflər
122.5 Aktivlərin amortizasiyası
122.6 İstifadə olunmuş köməkçi xammal
122.7 İstifadə olunmuş köməkçi materiallar
122.8 Köməkçi isşçi heyətinə məsrəflər
122.9 Sair məsrəflər
123 Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri
124 Hazır məhsul
125 Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər
126 Digər ehtiyatlar
127 Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər (-)
13 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
131 Satış məqsədilə saxlanılan qısamüddətli investisiyalar
132 Ödənişə qədər saxlanılan qısamüddətli
investisiyalar
133 Verilmiş qısamüddətli borclar
134 Digər qısamüddətli investisiyalar
135 Sair qısamüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər (-)
14 Sair qısamüddətli aktivlər
142 Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri
143 Verilmiş qısamüddətli avanslar
144 Təhtəlhesab məbləğlər
145 Digər qısamüddətli aktivlər
2 Uzunmüddətli aktivlər
20 Uzunmüddətli debitor borcları
201 Uzunmüddətli debitor borclar
201.1 Malların satışı üzrə uzunmüddətli debitor borcları
201.2 Xidmətlərin göstərilməsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları
201.3 Tikinti müqaviləsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları
201.5 Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları
201.6 Əməliyyat icarəsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları
201.7 Sair gəlirlər üzrə uzunmüddətli debitor borcları
201.8 İşçi heyəti üzrə uzunmüddətli debitor borcları
201.9 Faizlər üzrə uzunmüddətli debitor borcları
201.10 Digər uzunmüddətli debitor borcları
21 İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
211 Asılı müəssisələrə investisiyalar
212 Birgə müəssisələr investisiyalar
22 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
221 Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar
222 Verilmiş uzunmüddətli borclar
223 Digər uzunmüddətli investisiyalar
224 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər (-)
23 Torpaq, tikili və avadanlıq və digər uzunmüddətli aktivlər
231 Torpaq, tikili və avadanlıq
231.1 Torpaq
231.2 Tikili və avadanlıq
231.2.1 Binalar və onların struktur komponentləri
231.2.2 Qurğular (tikililər) və onların struktur komponentləri komponentləri
231.2.3 Ötürücü qurğular və onların struktur komponentləri
231.2.4 Maşın və avadanlıqlar
231.3 Nəqliyyat vasitəsi
231.4 Sair torpaq, tikili və avadanlıq
232 Torpaq, tikili və avadanlığın amortizasiyası
232.2 Tikili və avadanlığın amortizasiyası
232.2.1 Binalar və onların struktur komponentlərinin amortizasiyası
232.2.2 Qurğular (tikililər) və onların struktur komponentlərinin amortizasiyası
232.2.3 Ötürücü qurğular və onların struktur komponentlərinin amortizasiyası
232.2.4 Maşın və avadanlıqların amortizasiyası
232.3 Nəqliyyat vasitəsinin amortizasiyası
232.4 Sair torpaq, tikili və avadanlığın amortizasiyası
233 Torpaq, tikili və avadanlıq üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər
234 Bioloji aktivlər
234.1 Bitkilər
234.2 Heyvanlar
234.3 Bioloji aktivlər üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər
235 Bioloji aktivlərin amortizasiyası
235.1 Bitkilərin amortizasiyası
235.2 Heyvanların amortizasiyası
236 Daşınmaz əmlaka investisiyalar
237 Daşınmaz əmlaka investisiyaların amortizasiyası
238 Daşınmaz əmlaka investisiyalar üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər
24 Qeyri-maddi aktivlər
241 Qeyri-maddi aktivlər
241.1 Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri
241.2 Qudvil - Dəyər
241.3 Proqram təminatı
241.4 Patentlər
241.5 Müəllif hüquqları
241.6 Lisenziyalar
241.7 Ticarət markaları
241.8 Digər Qeyri-maddi aktivlər
242 Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası
242.1 Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin amortizasiyası
242.2 Qudvil - Amortizasiya
242.3 Proqram təminatının amortizasiyası
242.4 Patentlərin amortizasiyası
242.5 Müəllif hüquqlarının amortizasiyası
242.6 Lisenziyaların amortizasiyası
242.7 Ticarət markalarının amortizasiyası
242.8 Digər Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası
243 Qeyri-maddi aktivlər üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər
25 Sair uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivləri
251 Sair uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivləri
26 Təxirə salınmış vergi aktivləri
261 Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi aktivlərı
262 Digər təxirə salınmış vergi aktivləri
3 Qısamüddətli öhdəliklər
30 Qısamüddətli kreditor borcları
301 Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları
302 Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları
303 Dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı təsisçilərə kreditor borcları
304 İcarə ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları
305 Tikinti müqavilələri ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları
306 Faizlər ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları
307 Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar
307.1 Əmək haqqı üzrə işçi heyətinə olan borclar
307.2 Maddi yardım və sair ödənişlər üzrə öhdəliklər
308 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
308.1 Vergi öhdəlikləri
308.2.1 Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər-3%
308.2.2 Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər-22%
308.3.1 Həmkarlar üzrə öhdəliklər
308.3.2 Silahlı qüvvələr üzrə öhdəlik
308.3.3 Aliment üzrə öhdəlik
308.3.4 Digər məcburi ödənişlər
309 Digər qısamüddətli kreditor borcları
309.1 Kommunal öhdəliklər
309.2 Təhtəl hesabşəxs üzrə yaranan borclar
309.3 Digər öhdəliklər
31 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
311 Qısamüddətli bank kreditləri
311.1 Bank overdraftı
312 İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri
313 Qısamüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar
314 Qısamüddətli borclar
315 Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər (qısamüddətli)
316 Törəmə (asılı) müəssisələr üzrə qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
317 Digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
32 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
321 İşdən azadolma ilə bağlı qısamüddətli müavinətlər və öhdəliklər
322 Qısamüddətli hüquqi öhdəliklər
323 Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri
324 Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
33 Sair qısamüddətli öhdəliklər
331 Qısamüddətli pensiya öhdəlikləri
332 Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri
333 Alınmış qısamüddətli avanslar
334 Qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar
335 Digər qısamüddətli öhdəliklər
4 Uzunmüddətli öhdəliklər
40 Uzunmüddətli kreditor borcları
401 Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları
402 Törəmə (asılı) müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcları
403 Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları
404 Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları
405 Digər uzunmüddətli kreditor borcları
41 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
411 Uzunmüddətli bank kreditləri
412 İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri
413 Uzunmüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar
414 Uzunmüddətli borclar
415 Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər (uzunmüddətli)
416 İcarə üzrə uzunmüddətli öhdəliklər
417 Törəmə (asılı) müəssisələrə uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
418 Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
42 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
422 Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri
424 Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
425 Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
425.1 Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
425.2 Digər təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
426 Digər qiymətlən dirilmiş öhdəliklər
5 Xalis Aktivlər (Kapital)
50 Ödənilmiş nizamnamə (nominal) kapitalı
501 Nizamnamə (nominal) kapitalı
502 Nizamnamə (nominal) kapitalının ödənilməmiş hissəsi
52 Geri alınmış kapital (səhmlər)
521 Geri alınmış kapital (səhmlər)
53 Kapital ehtiyatları
531 Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
532 Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat fondları
533 Qanunvericiliyə əsasən yaradılan ehtiyat fondları
535 Digər ehtiyat fondlar
54 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
541 Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət (zərər)
542 Uçot siyasətində dəyişikliklər və əhəmiyyətli səhvlər ilə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər (-)
543 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
544 Elan edilmiş dividendlər
6 Gəlirlər
60 Vergi və məcburi ödənişlər üzrə daxilolmalardan gəlir
601 Vergi daxilomalarından gəlir
601.1 Torpaq vergisi
601.2 Mədən vergisi
601.3 Əmlak vergisi
601.4 Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergi
602 Məcburi ödənişlər üzrə daxilolmalardan gəlir
602.1 İcarədən daxilomalar
602.2 Reklamın yerləşdirilməsi və yayımı üçün ödəniş
602.3 Mehmanxana rüsumu
602.4 Avtomabil dayanacaqları üçün ödənişlər
602.5 Sair məcburi ödənişlər
61 Birja əməliyyatlarından gəlirlər
611 Satış
611.1 Malların satışı
611.2 Xidmətlərin göstərilməsi üzrə gəlir
611.3 Tikinti müqavilələri üzrə gəlir
611.5 İcarə üzrə gəlir
611.6 Sair satış
612 Satılmış malların qaytarılması (-)
613 Verilmiş güzəştlər (-)
62 Qeyri-birja əməliyyatlarından gəlirlər
621 Dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlər
621.1 Dotasiya
621.2 Dövlət büdcəsindən alınmış digər vəsaitlər
622 Digər büdcələrdən alınmış vəsaitlər
623 Kapital ayırmaları kimi qeyd olunmamış köçürmələr
624 Digər təşkilatlardan köçürmələr
625 Sair gəlirlər
625.1 Torpaq satışı
625.2 Əhalidən daxil olan ianələr
625.3 Digər gəlirlər
63 Digər gəlirlər
631 Digər əməliyyat gəlirləri
631.1 Torpaq, tikili, avadanlığın və digər uzunmüddətli aktivlərin satışından gəlirlər
631.2 Yenidən qiymətləndirilmədən gəlirlər
631.3 Əvəzsiz olaraq alınmış aktivlər
631.4 Cərimələr və digər oxşar ödənişlər
631.5 Keçmiş illər üzrə gəlirlər
631.6 Ümidsiz borcların bərpası
631.7 Silinmiş ehtiyatların bərpası
631.8 Məzənnə fərqləri üzrə gəlirlər
631.9 Digər əməliyyat gəlirləri
632 Fəaliyyətin dayandırılmasından qazanclar
633 Maliyyə gəlirləri
633.1 Faiz gəliri
633.2 Qiymətdən düşmüş borclar üzrə faiz gəlirləri
633.3 Dividend üzrə gəlir
633.4 Maliyyə icarəsi üzrə gəlir
633.5 Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinin dəyişməsindən gəlir
7 Xərclər
70 Birja gəlirləri üzrə xərclər
701 İstehsal olunmuş məhsulların (məmulatların) dəyəri
702 Yerinə yetirilmiş işlərin dəyəri
703 Göstərilmiş xidmətlərin dəyəri
71 Qaimə xərcləri
711 İnzibati xərclər
712 Digər xərclər
72 Maliyyə xərcləri
721 Faiz xərcləri
721.1 Qısamüddətli bank kreditləri üzrə faiz xərcləri
721.2 Uzunmüddətli bank kreditləri üzrə faiz xərcləri
722 İşçilər üçün bank kreditləri üzrə faiz xərcləri
722.1 İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri üzrə faiz xərcləri
722.2 İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri üzrə faiz xərcləri
723 Konvertasiya olunan istiqrazlar üzrə faiz
723.1 Qısamüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar üzrə faiz
723.2 Uzunmüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar üzrə faiz
724 Borclar üzrə faiz
724.1 Qısamüddətli borclar üzrə faiz
724.2 Uzunmüddətli borclar üzrə faiz
725 Digər maliyyə xərcləri
73 Qeyri-birja gəlirləri üzrə xərclər
731 İstehsal olunmuş məhsulların dəyəri
732 Yerinə yetirilmiş işlərin dəyəri
733 Göstərilmiş xidmətlərin dəyəri
74 Sair mənbələr hesabına xərclər
741 İstehsal olunmuş məhsulun dəyəri
742 Yerinə yetirilmiş işlərin dəyəri
743 Göstərilmiş xidmətlərin dəyəri
744 Digər xərclər
8 Mənfəət (zərər)
80 Ümumi Mənfəət (zərər)
801 Ümumi mənfəət (zərər)
81 Asılı müəssisələrin mənfəətində (zərərində) pay
811 Asılı müəssisələrin mənfəətində (zərərində) pay
9 Mənfəət vergisi
901 Cari mənfəət vergisi
902 Təxirə salınmış mənfəət vergisi