İctimai Sektor üçün hesablar planı

1     Qısamüddətli aktivlər
10     Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
  101   Kassa
  102   Yolda olan pul köçürmələri
  103   Bankda olan hesablaşma hesabları
    103-1 Dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərinin ödənilməsi üçün pul vəsaitləri
    103-2 Kapital qoyuluşu üzrə dövlət büdcəsindən mərkəzləşdirilmiş xərclərin ödənilməsi üçün pul vəsaitləri
    103-3 Başqa (sair) büdcələr hesabına xərclərin ödənilməsi üçün pul vəsaitləri
    103-4 Tapşırıqlar üzrə məbləğlər
    103-5 Xüsusi vəsaitlər
    103-6 Vergilər, rüsumlar və cərimələr
    103-7 Büdcədənkənar fondlar
    103-8 Valyutada olan pul vəsaitləri
    103-9 Dövlət büdcəsinin yerli xərclərinin ödənilməsi üçün pul vəsaitləri
    103-10 Kapital qoyuluşu üzrə dövlət büdcəsindən yerli xərclərin ödənilməsi üçün pul vəsaitləri
  104   Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları
  105   Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri
    105-1 Pul sənədləri
    105-2 Limitləşdirilmiş çek kitabçaları
    105-3 Maliyyə qoyuluşları və başqaları.
11     Qısamüddətli debitor borcları
  111   Qısamüddətli debitor borcları
    111-1 Malların satışı üzrə qısamüddətli debitor borcları
    111-2 Xidmətlərin göstərilməsi üzrə qısamüddətli debitor borcları
    111-3 Tikinti müqaviləsi üzrə qısamüddətli debitor borcları
    111-5 Maliyyə icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcları
    111-6 Əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcları
    111-7 Sair gəlirlər üzrə qısamüddətli debitor borcları
    111-8 İşçi heyəti üzrə qısamüddətli debitor borcları
    111-9 Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları
    111-10 Digər qısamüddətli debitor borcları
    111-11 Şübhəli borclar üzrə ehtiyat
12     Ehtiyatlar
  121   Material ehtiyatları
    121-1 Xammal
    121-2 İstehsalat materialları
    121-3 Qablaşdırma materialları
  122   İstifadə olunmuş məsrəflər
    122-1 İstifadə olunmuş mallar
    122-2 İstifadə olunmuş xammal
    122-3 İstifadə olunmuş materiallar
    122-4 Əmək haqqı, əmək haqqına görə ayırmalar və işçilərlə bağlı digər məsrəflər
    122-5 Aktivlərin amortizasiyası
    122-6 Maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri üzrə məsrəflər
    122-9 Sair məsrəflər
  123   Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri
  124   Hazır məhsul
  125   Əvəzsiz verilmə və satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər
  126   Digər ehtiyatlar
  127   Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
13     Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
  131   Satış məqsədilə saxlanılan qısamüddətli investisiyalar
  132   Ödənişə qədər saxlanılan qısamüddətli  investisiyalar
  133   Verilmiş qısamüddətli borclar
  134   Digər qısamüddətli investisiyalar
  135   Sair qısamüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
14     Sair qısamüddətli aktivlər
  142   Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri (qısamüddətli)
  143   Verilmiş qısamüddətli avanslar
  144   Təhtəlhesab məbləğlər
  145   Digər qısamüddətli aktivlər
2     Uzunmmüddətli aktivlər
20     Uzunmmüddətli debitor borcları
  201   Uzunmmüddətli debitor borcları
    201-1 Malların satışı üzrə uzunmmüddətli debitor borcları
    201-2 Xidmətlərin göstərilməsi üzrə uzunmmüddətli debitor borcları
    201-3 Tikinti müqaviləsi üzrə uzunmmüddətli debitor borcları
    201-4 Royalti gəliri üzrə uzunmüddətli debitor borcları
    201-5 Maliyyə icarəsi üzrə uzunmmüddətli debitor borcları
    201-7 Sair gəlirlər üzrə uzunmmüddətli debitor borcları
    201-8 İşçi heyəti üzrə uzunmmüddətli debitor borcları
    201-9 Faizlər üzrə uzunmmüddətli debitor borcları
    201-10 Digər uzunmmüddətli debitor borcları
    201-11 Şübhəli borclar üzrə ehtiyat
21     İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
  211   Asılı müəssisələrə investisiyalar
  212   Birgə müəssisələrə investisiyalar
22     Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
  221   Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar
  222   Verilmiş uzunmüddətli borclar
  223   Digər uzunmüddətli investisiyalar
  224   Sair uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
23     Torpaq, tikili və avadanlıqlar və digər uzunmüddətli aktivlər
  231   Torpaq, tikili və avadanlıqların dəyəri
    231-1 Torpağın dəyəri
    231-2 Tikili və avadanlıqların dəyəri
    231-3 Nəqliyyat vasitələrinin dəyəri
    231-4 Sair torpaq, tikili və avadanlıqlarının dəyəri
  232   Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə yığılmış amortizasiya
    232-2 Tikili və avadanlıqlar üzrə yığılmış amortizasiya
    232-3 Nəqliyyat vasitələri üzrə yığılmış amortizasiya
    232-4 Sair torpaq,  tikili və avadanlıqlar üzrə yığılmış amortizasiya
  233   Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə  kapitallaşdırılmış məsrəflər
  234   Bioloji aktivlərin dəyəri
    234-1 Bitkilərin dəyəri
    234-2 Heyvanların dəyəri
    234-3 Bioloji aktivlər üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər
  235   Bioloji aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya
    235-1 Bitkilər üzrə yığılmış amortizasiya
    235-2 Heyvanlar üzrə yığılmış amortizasiya
  236   Daşınmaz əmlaka investisiyaların dəyəri
  237   Daşınmaz əmlaka investisiyalar üzrə yığılmış amortizasiya
  238   Daşınmaz əmlaka investisiyalar ürə kapitallaşdırılmış məsrəflər
24     Qeyri-maddi aktivlər
  241   Qeyri-maddi aktivlərin dəyəri
    241-1 Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin dəyəri
    241-2 Proqram təminatının dəyəri
    241-3 Patentlərin dəyəri
    241-4 Müəllif hüquqlarının dəyəri
    241-5 Lisenziyaların dəyəri
    241-6 Ticarət markalarının dəyəri
    241-7 Digər qeyri-maddi aktivlərin dəyəri
  242   Qeyri-maddi aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya
    242-1 Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri üzrə yığılmış amortizasiya
    242-2 Proqram təminatı üzrə yığılmış amortizasiya
    242-3 Patentlər üzrə yığılmış amortizasiya
    242-4 Müəllif hüquqları üzrə yığılmış amortizasiya
    242-5 Lisenziyalar üzrə yığılmış amortizasiya
    242-6 Ticarət markaları üzrə yığılmış amortizasiya
    242-7 Digər qeyri-maddi aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya
  243   Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması
25     Sair uzunmüddətli qeyri - maliyyə aktivləri
  251   Sair uzunmüddətli qeyri - maliyyə aktivləri
26     Təxirə salınmış vergi aktivləri
  261   Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri
  262   Digər təxirə salınmış vergi aktivləri
27     Sair uzunmüddətli aktivlər
  271   Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri (uzunmüddətli)
  272   Verilmiş uzunmüddətli avanslar
  273   Digər uzunmüddətli aktivlər
3     Qısamüddətli öhdəliklər
30     Qısamüddətli kreditor borcların
  301   Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcların
  302   Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcların
  304   İcarə ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcların
    304-1 Maliyyə icarəsi ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcların
    304-2 Əməliyyat icarəsi ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcların
  305   Tikinti müqavilələri ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları
  306   Faizlər ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcların
  307   Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar
  308   Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
    308-1 Vergi öhdəlikləri
    308-2 Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər
    308-3 Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
  309   Digər qısamüddətli kreditor borcların
31     Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
  311   Qısamüddətli bank kreditləri
    311-1 Bank overdraft
  312   İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri
  313   Qısamüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar
  314   Qısamüddətli borclar
  315   Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər (qısamüddətli)
  316   Törəmə(asılı) müəssisələr üzrə qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
  317   Digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
32     Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
  321   İşdən azadolma ilə bağlı qısamüddətli müavinətlər və öhdəliklər
  322   Qısamüddətli hüquqi öhdəliklər
  323   Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri
  324   Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
33     Sair qısamüddətli öhdəliklər
  331   Qısamüddətli pensiya öhdəlikləri
  332   Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri
  333   Alınmış qısamüddətli avanslar
  334   Qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar
  335   Digər qısamüddətli öhdəliklər
4     Uzunmmüddətli öhdəliklər
40     Uzunmüddətli kreditor borclar
  401   Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları
  402   Törəmə (asılı) müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcların
  403   Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcların
  404   Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcların
  405   Digər uzunmüddətli kreditor borcların
41     Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
  411   Uzunmüddətli bank kreditləri
  412   İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri
  413   Uzunmüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar
  414   Uzunmüddətli borclar
  415   Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər (uzunmüddətli)
  416   Maliyyə iсarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər
  417   Törəmə (asılı) müəssisələrə uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
   418   Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
42     Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
  421   İşdən azad olma ilə bağlı  uzunmüddətli  müavinətlər və öhdəliklər
  422   Uzunmüddətli  zəmanət  öhdəlikləri
  423   Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər
  424   Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
    424-1 Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
    424-2 Digər təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
  425   Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
43     Sair uzunmüddətli öhdəliklər
  431   Uzunmüddətli pensiya öhdəlikləri
  432   Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri
  433   Alınmış uzunmüddətli avanslar
  434   Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar
  435   Digər uzunmüddətli öhdəliklər
5     Xalis Aktivlər/Kapital
50     Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital
  501   Nominal (nizamnamə) capital
  502   Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi
51     Emissiya gəliri
  511   Emissiya gəliri
52     Geri alınmış kapital (səhmlər)
  521   Geri alınmış kapital (səhmlər)
53     Kapital Ehtiyatları
  531   Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
  532   Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat fondları
  533   Qanunvericiliyə əsasən yaradılan ehtiyat fondları
  534   Nizamnaməyə əsasən yaradılan ehtiyat fondları
  535   Digər ehtiyat fondları
54     Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
  541   Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət /zərər
  542   Uçot siyasətində dəyişikliklər və əhəmiyyətli səhvlər ilə bağlı mənfəət /zərər üzrə düzəlişlər
  543   Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
  544   Elan edilmiş dividendlər
6     Gəlirlər
60     Vergi və məcburi ödənişlərdən daxilolmalar üzrə qeyri-birja gəlirləri
  601   Vergi daxilolmaları üzrə qeyri-birja gəlirləri
  602   Məcburi ödənişlər üzrə daxilolmalardan  qeyri-birja gəlirləri
61     Birja əməliyyatlarından gəlir
  611   Satış
    611-1 Malların satışı
    611-2 Xidmətlərin göstərilməsi üzrə gəlir
    611-3 Tikinti müqavilələri üzrə gəlir
    611-5 İcarə üzrə gəlir
    611-6 Sair satış
  612   Satılmış malların qaytarılması və ucuzlaşdırılması
  613   Verilmiş güzəştlər
62     Qeyri-birja əməliyyatlarından gəlirlər
  621   Dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlər üzrə gəlirlər
  622   Digər büdcələrdən alınmış vəsaitlər üzrə gəlirlər
  623   Kapital Ayırmaları kimi qeyd olunmamış köçürmələr üzrə gəlirlər
  624   Digər Hökumət təşkilatlarından köçürmələr üzrə gəlirlər
  625   Qeyri-birja əməliyyatlarından digər gəlirlər
63     Sair gəlirlər
  631   Sair əməliyyat gəlirləri
    631-1 Torpaq, tikili, avadanlığın və digər üzunmüddətli aktivlərin satışından gəlirlər
    631-2 Yenidən qiymətləndirilmədən gəlirlər
    631-3 Əvəzsiz olaraq alınmış aktivlər
    631-4 Cərimələr və digər oxşar ödənişlər
    631-5 Keçmiş illər üzrə gəlirlər
    631-6 Ümidsiz borcların bərpası
    631-7 Silinmiş ehtiyatların bərpası
    631-8 Məzənnə fərqləri üzrə gəlirlər
    631-9 Digər əməliyyat gəlirləri
  632   Fəaliyyətin dayandırılmasından qazanclar
  633   Maliyyə gəlirləri
    633-1 Faiz gəliri
    633-2 Qiymətdən düşmüş borclar üzrə faiz gəlirləri
    633-3 Dividend üzrə gəlir
    633-4 Digər maliyyə gəlirləri
7     Xərclər
71     Birja gəlirləri üzrə xərclər
  711   İstehsal olunmuş məhsulların (məmulatların) dəyəri
  712   Yerinə yetirilmiş işlərin dəyəri
  713   Göstərilmiş xidmətlərin dəyəri
72     Maliyyə xərcləri
  721   Faiz xərcləri
  722   İşçilər üçün Bank kreditləri üzrə faiz xərcləri
  725   Digər maliyyə xərcləri
73     Qeyri-birja gəlirləri üzrə xərclər
  731   İstehsal olunmuş məhsulların dəyəri
  732   Yerinə yetirilmiş işlərin dəyəri
  733   Göstərilmiş xidmətlərin dəyəri
74     Sair mənbələr hesabına xərclər
  741   İstehsal olunmuş məhsulun dəyəri
  742   Yerinə yetirilmiş işlərin dəyəri
  743   Göstərilmiş xidmətlərin dəyəri  
  744   Digər xərclər
8     Mənfəət (zərər)
80     Ümumi Mənfəət (zərər)
  801   Ümumi mənfəət (zərər)
81     Asılı müəssisələrin mənfəətində (zərərində) pay
  811   Asılı müəssisələrin mənfəətində (zərərində) pay
9     Mənfəət vergisi
90     Mənfəət vergisi
 901   Cari mənfəət vergisi
 902   Təxirə salınmış mənfəət vergisi